Публична покана

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

Изх. № 058/20.01.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОКАНА

ЧЛ.101Б,АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДО

1.БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

1124 София, бул. "Цариградско шосе" 49

abonament@bta.bg

2.БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

София 1040
бул.ДраганЦанков4
тел.: 02/ 93361, 9630473
факс.: 02/ 9630473

newsroom@bnr.bg

3.БИ ТИ ВИ

София 1463
пл. България 1, НДК, зала 12
тел.: 02/ 9176800
факс.: 02/9176886 

zop@btv.bg

4.БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

София 1000
ул. Сан Стефано
тел.: 02/ 9449999
факс.: 02/ 9436099

 tvfound@bnt.bg

 

5.ВЕСТНИК ТЕЛЕГРАФ

София 1784
бул. Цариградско шосе 113А
тел.: 02/ 9752464, 9602230, 9602209, 9602214, 9752414
факс.: 02/ 9602213
е-поща: 
telegraph@zone168.com; reklama@monitor.bg

6.ВЕСТНИК НОВИНАР

София 1505
ул. Оборище 44
тел.: 02/ 4006400, 4006427, 4006429
факс.: 02/ 9434532
е-поща: 
reklama@novinar.net
 

 

7.ВЕСТНИК МОНИТОР

София 1784
бул. Цариградско шосе 113А
тел.: 02/ 9602234, 9602230, 9602209, 9602214, 9752414
факс.: 02/ 9602213
е-поща: 
monitor@monitor.bg; reklama@monitor.bg

 

ОТНОСНО : ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.101 А ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14,АЛ.4 ПО РЕДА НА ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

 

     Възложител на настоящата публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман , с административен адрес: гр. Роман, ул. Димитър Благоев № 2 ел. поща : cbdplbbroman@abv.bg,тел.09123/2206

Профил на купувача

    http://profilnakupuvacha.com/index.php?r=/provider/form&type_op=2

Прогнозната стойност на поръчката е до 48300лева без ДДС.

Количество  и обем

. Обектът на поръчката включва периодични доставки, по заявка на Възложителя, на лекарствени продукти и медицински консумативи, както следва: ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ, код по КОП 33600000, описани в Приложение № 1 МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, код съгласно КОП 33140000, описани в Приложение № 2

Срокът за изпълнение на е една календарна година от датата на сключване на договора

 Доставката на лекарствените продукти и медицинските консумативи ще се извършва по предварителна заявка подадена от Възложителя и упълномощено от него длъжностно лице в срок 3/три календарни дни/.

Посочените в спесификациите  количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем

 

 Критерии за оценка „Най-ниска цена“

СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  ДО 16,00 ЧАСА НА 29.01.2015Г. СБДПЛББ-Роман ЕООД ,ул. Димитър Благоев №2 гр. Роман п.к.3130 В кабинет ет.3 „Каса”

 

ДАТА ,ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30.01.2015- 13,00 часа в кабинет № 310. СБДПЛББ-Роман ЕООД ,ул. Димитър Благоев №2 гр. Роман

УПРАВИТЕЛ

Д-Р ВЛАДИМИР НЕНОВ