Цени

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЕООД  ГР. РОМАН

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.2, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  ПРАВО НА ДОСТЪП В МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА

Код изслед-ване

Название на изследването

Цена

(лв.)

1

2

3

01_01

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

 

4.20

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

1.50

01_04

Време на кървене

2.20

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

3.40

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

3.40

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

3.40

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

1.80

01_09

Седимент на урина—ориентировъчно изследване

1.80

01_10

Окултни кръвоизливи

1.30

01_11

Глюкоза

2.90

01_12

Кръвно-захарен профил

6.30

01_13

Креатинин

3.00

01_14

Урея

3.00

01_15

Билирубин—общ

3.50

01_16

Билирубин—директен

3.50

01_17

Общ белтък

3.00

01_18

Албумин

2.70

01_19

Холестерол

3.50

01_20

HDL-холестерол

3.50

01_21

Триглицериди

3.50

01_22

Гликиран хемоглобин

14.50

01_23

Пикочна киселина

3.00

01_24

AСАТ

3.50

01_25

АЛАТ

3.50

01_26

Креатинкиназа (КК)

3.50

01_27

ГГТ

3.50

01_28

Алкална фосфатаза (АФ)

3.70

01_29

Алфа-амилаза

3.70

01_30

Липаза

4.80

01_31

Натрий и калий

5.00

01_34

Калций

3.90

01_35

Фосфати

3.90

01_36

Желязо

4.50

01_37

ЖСК

4.50

01_38

CRP

5.90

01_40

Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

3.50

01_41

Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване

3.50

 

Кръвно – газов анализ

19.50

 


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЕООД  ГР. РОМА

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.2, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  ПРАВО НА ДОСТЪП В МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА

 

1. Функционално изследване на дишането /ФИД/  6.00 лв.
2. Електрокардиограма / ЕКГ/  6.00 лв.